JM PRINT SVERIGE AB

Våra villkor

Personuppgifter

OM FÖRETAGET

Webbplatsen administreras av JM Print Sverige AB:

 • Momsregistreringsnummer SE559124616901
 • Företaget är registrerat i Sverige

  © JM Print Sverige AB 2019. Med ensamrätt.

När du är i kontakt med oss (t.ex. vid köp, ifyllande av formulär eller besök på webbsidan) samlar vi in personuppgifter om dig. De uppgifter vi samlar in är namn, personnummer, adress, e-postadress och telefonnummer, köp-, order- och användningshistorik, IP-adress samt information som du lämnar till vår kundtjänst.

Personuppgifter är all information som relaterar till en identifierad eller identifierbar fysisk person. Sådan data kan till exempel vara namn, bild, personnummer, e-postadress och hemadress, IP-adress, information om kompetens, utbildning eller tidigare erfarenhet. Även om en enda uppgift kanske inte räcker för att identifiera dig som individ, kan en uppgift utgöra Personuppgifter om den, i kombination med andra uppgifter kan kopplas till dig.

”Behandling” av Personuppgifter betyder i huvudsak en åtgärd eller kombination av åtgärder beträffande Personuppgifter, så som insamling, registrering, organisering, strukturering, lagring, bearbetning eller ändring, framtagning, läsning, användning, utlämning genom överföring, spridning eller tillhandahållande på annat sätt, justering eller sammanförande, begränsning, radering eller förstöring.

Vi samlar in uppgifter när du till exempel använder våra tjänster, registrerar dig för våra kurser och seminarier, prenumererar på vårt nyhetsbrev, ansöker om jobb, deltar i enkäter eller kontaktar oss i olika typer av frågor.

Vi samlar även in Personuppgifter som är nödvändiga för att administrera din kundrelation med oss och för att tillhandahålla tjänster i enlighet med vårt ömsesidiga avtal. Detta inkluderar vanligtvis information som ditt namn och telefonnummer, din adress och e-postadress, men kan också innehålla annan information, till exempel IP-adress. Vi kan samla in Personuppgifter om dig från olika källor.

Vi (och tredje parts tjänsteleverantörer som agerar på våra vägnar) använder cookies och andra verktyg (som webbanalysverktyg och pixeltaggar) för att automatiskt samla in information om dig när du använder vår webbplats, med förbehåll för villkoren i denna Integritetspolicy och tillämpliga lagar och förordningar. De typer av uppgifter som samlas in automatiskt kan innehålla:

Användarbeteende och interaktionsdata för de webbsidor du har tittat på
Din IP-adress
Språket i din webbläsare
Din geografiska plats (begränsad till stad och land);
Din nätoperatör

Vi kan få Personuppgifter om dig från andra legitima källor, inklusive information från kommersiellt tillgängliga källor, såsom offentliga databaser och data-aggregatörer, samt information från tredje part. De typer av Personuppgifter som vi kan hämta från sådana källor inkluderar:

 • Namn
 • Adress
 • E-postadress
 • Telefonnummer
 • Faxnummer
 • Titel och arbetsplats
 • Referenser (vid anställningsprocess)

De Personuppgifter som vi samlar om dig kommer att användas för:

 • Att följa lagliga krav eller lagliga auktoritetsförfrågningar
 • Administrativa och interna affärsändamål
 • Att förse dig med produkter och tjänster samt att informera dig om nya produkter, tjänster och evenemang
 • Att utvärdera och förbättra vårt erbjudande till, och kommunikation med, kunder
 • Utveckling av vår verksamhet och våra tjänster
 • Databehandling för reklamändamål
 • Statistik

Behandling av Personuppgifter är också tillåtet om nationell lagstiftning begär, kräver eller tillåter detta. Typen och omfattningen av Behandlingen måste vara nödvändig för den lagligt godkända databehandlingsverksamheten och måste följa gällande lagbestämmelser.

Personuppgifter kan också behandlas om det är nödvändigt för ett berättigat intresse hos oss.

Berättigade intressen är i allmänhet rättsliga (t.ex. insamling av utestående fordringar) eller kommersiell karaktär (t.ex. undvikande av kontraktsbrott). Vi kan till exempel ha ansett att vi har ett berättigat intresse för att kunna uppfylla våra skyldigheter gentemot dig och att administrera ditt kundkonto.

Om Personuppgifter samlas in, bearbetas och används på webbplatser eller i appar måste de registrerade informeras om detta i ett integritetsutlåtande och i förekommande fall informeras om cookies. Integritetsutlåtanden och eventuell cookies information måste integreras så att de är lätta att identifiera, direkt tillgängliga och konsekvent tillgängliga för de registrerade. Om användningsprofiler (spårning) skapas för att utvärdera användningen av webbplatser och appar, måste de registrerade alltid informeras i integritetsutlåtandet. Personlig spårning får endast utföras om det är tillåtet enligt nationell lagstiftning eller efter samtycke från den registrerade. Om webbplatser eller appar kan få tillgång till Personuppgifter inom ett område som är begränsat till registrerade användare, måste identifieringen och godkännandet av den registrerade erbjuda tillräckligt skydd vid åtkomst.

Den information vi samlar om dig kommer att sparas under vår affärsrelation med kunden. Vi kommer dock att ta bort din personliga information tre (3) år från när affärsrelationen avslutats. Observera att vissa uppgifter måste lagras under en längre tid, även efter att ett affärsförhållande har avslutats, när det krävs enligt nationell lagstiftning. Sådana krav kan exempelvis framgå av skattelagstiftning eller bokföringslagar. Observera också att vissa domän namn registreringar också kräver att viss data lagras under en längre tid.

Ingen information om dig kommer att sparas längre än vad som är nödvändigt eller på ett sätt som strider mot lagen.

Vi har rätt att anlita Underbiträden för att Behandla Personuppgifter på dina vägnar. Vi förbinder oss att informera dig om våra möjliga planer på att anställa och/eller ersätta ett Underbiträde, vilket ger dig möjlighet att göra invändningar mot sådana ändringar.

Om vi anlitar Underbiträden för att Behandla Personuppgifter på dina vägnar, är vi fullt ansvariga gentemot dig för sådana Underbiträden.

Företag som Behandlar Personuppgifter på våra vägnar kommer alltid att ingå ett personuppgiftsbiträdesavtal med oss för att säkerställa att en hög skyddsnivå för dina Personuppgifter upprätthålls av våra partners. När det gäller icke-EU/EES-partners, tas särskilda skyddsåtgärder, exempelvis tecknandet av avtal som innehåller standardiserade klausuler för dataöverföring som antagits av EU-kommissionen.

Dina Personuppgifter kan också lämnas ut till tredje part när (i) det krävs enligt lag, andra lagstadgade eller statliga beslut, eller (ii) information lämnas till försäkringsbolag, banker eller förmånspartners enligt ovan.

Vi kan också avslöja Personuppgifter till tredje part, till exempel polisen, skattemyndigheten eller någon annan myndighet, vid en brottsutredning eller om vi annars är skyldiga att lämna sådan information utifrån lag eller myndighetsbeslut.

Vi kommer inte att avslöja dina Personuppgifter i någon annan mån än vad som beskrivs.

Du har rätt att, i enlighet med gällande dataskyddslagar, begära tillgång till de Personuppgifter som Behandlas om dig när som helst. Du har också rätt att få felaktiga Personuppgifter om dig korrigerade, begära att vi raderar dina Personuppgifter, begränsa vår Behandling av dina Personuppgifter, utöva din rätt till dataportabilitet och motsätta dig Behandlingen av dina Personuppgifter.

När Behandlingen baseras på samtycke har du rätt att återkalla ditt samtycke till den Behandlingen när som helst. Du har också rätt att när som helst lämna in klagomål hos en tillsynsmyndighet om du tror att dina Personuppgifter Behandlas i strid med tillämplig lagstiftning om dataskydd.


Cookies

Vi använder cookies på denna webbplats.En cookie är en liten del data som skickas från en webbsida och som lagras i en användares webbläsare, mobiltelefon, surfplatta eller annan enhet medan användaren surfar på webbsidan. En cookie kan hjälpa webbsidans leverantör att känna igen din enhet nästa gång du besöker webbsidan, ge dig tillgång till vissa funktioner på webbsidan och/eller registrera dina surfmönster. Det finns annan teknik som pixel-taggar, webbuggar, webblagring och andra liknande filer och teknologi som kan ha samma funktioner som cookies. Vi använder termen “cookies” för cookies och all sådan liknande teknologi.

Vi använder både “persistent cookies” och “session cookies”. Medan persistent cookies kvarstår på din dator under en längre tid tas sessions cookies automatiskt bort när webbläsarfönstret är stängt.

Denna webbplats använder cookies. Vi använder enhetsidentifierare för att anpassa innehållet och annonserna till användarna, tillhandahålla funktioner för sociala medier och analysera vår trafik. Vi vidarebefordrar även sådana identifierare och annan information från din enhet till de sociala medier och annons- och analysföretag som vi samarbetar med. Dessa kan i sin tur kombinera informationen med annan information som du har tillhandahållit eller som de har samlat in när du har använt deras tjänster. Du godkänner våra cookies vid fortsatt användande av vår webbplats.

Cookies är små textfiler som kan användas av webbplatser för att göra en användares upplevelse mer effektiv.

Lagen säger att vi får lagra cookies på din enhet om de är absolut nödvändiga för att kunna använda den här webbplatsen. För alla andra ändamål krävs ditt medgivande.

Denna webbplats använder olika typer av cookies. Vissa cookies placeras ut av tredjepartstjänster som visas på våra sidor.

Du kan ändra eller dra tillbaka ditt samtycke till cookie-förklaringen på vår webbplats.

Läs mer i vår sekretesspolicy om vilka vi är, hur du kontaktar oss och på vilket sätt vi behandlar personuppgifter.

Ditt samtycke gäller för följande domäner: www.jmprint.se

JM Print Sverige ger tillåtelse till begränsad åtkomst och personligt bruk av webbplatsen. Denna tillåtelse ger dig inte rätt att ladda ned (utom när det gäller allmänna cachefunktioner) eller ändra webbplatsen eller delar av den utan att skriftligt medgivande på förhand inhämtats från JM Print Sverige AB. Tillåtelsen omfattar inte heller vidareförsäljning eller kommersiellt bruk av denna webbplats eller dess innehåll, inklusive insamling och bruk av produktutbud, beskrivningar eller priser, indirekt bruk av denna webbplats eller dess innehåll, nedladdning eller kopiering av kontoinformation för andra butiksinnehavares bruk eller användande av datautvinning, robotar eller liknande datainsamlingsverktyg. Webbplatsen eller delar av den får inte reproduceras, dupliceras, kopieras, säljas, vidaresäljas, besökas eller på annat sätt användas i kommersiellt syfte utan att vårt skriftliga medgivande på förhand inhämtats.

Du får inte använda ramar för att dölja varumärken, logotyper eller annan egendomsinformation (inklusive bilder, text, sidlayout eller information) från JM Print Sverige AB utan att vårt skriftliga medgivande på förhand inhämtats. Du får inte använda metataggar eller annan "dold text" tillsammans med JM Print Sverige ABs firmanamn, produktnamn eller varumärken. All obehörig användning av webbplatsen ogiltigförklarar samtliga tillåtelser eller licenser för bruk av webbplatsen som har getts av JM Print Sverige AB.

Du får inte använda någon logotyp, något varumärke eller någon annan upphovsrättsskyddad bild eller varumärke som visas på webbplatsen som del i en länk utan att vårt skriftliga medgivande på förhand inhämtats.

Du får inte använda webbplatsen på ett sätt som kan leda till avbrott, skada eller försämring av webbplatsen, eller förhindrad åtkomst till webbplatsen.

Du får inte använda webbplatsen:

 • i bedrägligt syfte eller inom ramen för kriminella aktiviteter eller annan otillåten verksamhet.
 • för att skicka, använda eller återanvända material som är otillåtet, anstötligt, ärekränkande, motbjudande eller hotfullt.
 • som gör intrång i upphovsrätt, varumärken, förtrolig information eller andra rättigheter, eller som på annat sätt är skadligt för tredje part eller är förkastligt.
 • som består av eller innehåller virus, politiska uttalanden, kommersiella yttranden, kedjebrev, mass-e-post eller spam.
 • för att orsaka obehag, olägenhet eller onödig oro.

Hela webbplatsens innehåll och webbplatsens uppbyggnad, t ex text, grafik, logotyper, symboler, bilder och programvara, tillhör JM Print Sverige AB eller deras innehållsleverantörer, och skyddas av svensk, europeisk och internationell upphovsrättslagstiftning och lagar om databasrättigheter.

All programvara som används på webbplatsen tillhör JM Print Sverige AB eller våra programvaruleverantörer, och skyddas av svensk, europeisk och internationell upphovsrättslagstiftning.

Du får inte ladda ned och/eller återanvända delar av webbplatsens innehåll utan att skriftligt medgivande på förhand inhämtats från JM Print Sverige AB. Framförallt får du inte tillämpa datautvinning, robotar eller liknande datainsamlings- och nedladdningsverktyg (varken en eller flera gånger) i syfte att använda betydande delar av webbplatsen. Vidare får du inte upprätta och/eller ge ut en egen databas, som innehåller betydande delar av webbplatsen (t ex våra priser eller vårt produktutbud).

Mer information finns i avsnittet Juridisk försäkran nedan.

www.jmprint.se är en registrerad domän som tillhör JM Print Sverige AB.

JM print Sverige AB förbehåller oss rätten att när som helst göra ändringar av webbplatsen, företagets policy och dessa villkor. Ditt användande av webbplatsen och de beställningar du gör lyder under de bestämmelser och villkor som gäller när du använder webbplatsen eller när du beställer produkter från oss, utom i de fall lagen kräver att bestämmelserna eller villkoren ändras (i vilket fall sådana ändringar även gäller tidigare beställningar du gjort från oss). Om några av dessa bestämmelser är ogiltiga eller av någon annan anledning inte äger laga kraft, ska ifrågavarande bestämmelser tas bort från övriga bestämmelser och påverkar därmed inte giltigheten eller tillämpningen hos övriga bestämmelser.

Om du inte efterlever dessa villkor, och vi inte vidtar åtgärder mot dig, har vi ändå rätt att hävda våra rättigheter om du vid ett annat tillfälle bryter mot dessa villkor.

Ditt användande av webbplatsen, varje köp du gör från webbplatsen och dessa villkor lyder under svensk lag och anses har skett i Sverige. Du godkänner, liksom vi, att underkasta dig svenska domstolars icke-exklusiva jurisdiktion.

Dessa bestämmelser påverkar inte dina lagstadgade rättigheter.


Premiumkund

Fria tryck som innebär att du endast får trycka 1 st tryck per plagg i max 100x100 mm storlek på trycket
En färg på trycket som väljs ut i samband med beställningen av premiumpaketet, vid ändring av färg tillkommer en kostnad.
Ett motiv på trycket som väljs ut i samband med beställningen av premiumpaketet, vid ändring av motiv tillkommer en kostnad.
15% rabatt på våra produkter gäller inte: Profilskyltar, Ljuslådor, Belysta skyltar, kläder/textil,Montering, Design och övriga tjänster som vi erbjuder annat än produkter. Skor och tillbehör till skor.
Mindre ändringar och korrigering av befintligt motiv/inskickad max 30 min per tillfälle, därefter debitering 100 kr för påbörjad 15 min.
Fria mätningar i våra lokaler.
Webbshop som är speciellt anpassad över dina produker.
För att utnyttja fria tryck ska kläderna köpas av JM Print Sverige AB
JM Print Sverige AB tar sig rätten att ändra i Premium paketet samt priser, gäller ej skriftligt avtal mellan köpare och JM Print Sverige AB

Fria tryck som innebär att du endast får trycka 1 st tryck per plagg i max 100x100 mm storlek på trycket
Flerfärgslogga
Ett motiv på trycket som väljs ut i samband med beställningen av premiumpaketet, vid ändring av motiv tillkommer en kostnad.
15% rabatt på våra produkter gäller inte: Profilskyltar, Ljuslådor, Belysta skyltar, kläder/textil,Montering, Design och övriga tjänster som vi erbjuder annat än produkter. Skor och tillbehör till skor.
Mindre ändringar och korrigering av befintligt motiv/inskickad max 30 min per tillfälle, därefter debitering 100 kr för påbörjad 15 min.
Fria mätningar i våra lokaler.
Webbshop som är speciellt anpassad över dina produker.
För att utnyttja fria tryck ska kläderna köpas av JM Print Sverige AB
JM Print Sverige AB tar sig rätten att ändra i Premium paketet samt priser, gäller ej skriftligt avtal mellan köpare och JM Print Sverige AB


Grafiska riktlinjer

Filformat som accepteras är i första hand PDF, EPS eller Jpg/Jpeg (minst 150 dpi). Andra gångbara filformat är PSD, Indd, Tiff (LZW compression) och Ai.

Bästa filformat för trycksaksorginal är en högupplöst PDF-fil då denna är plattformsoberoende. All grafik är inbakad i PDF-dokumentet och typsnitt kan inkluderas.

PDF-filer måste vara kompatibla med ISO PDF/X 1:a 2001 standard. Typsnitt ska inkluderas eller konverteras till banor.

Allmän rekommenderad upplösning är 300 dpi. För flyers/folders krävs en minsta upplösning på 300 dpi. För storformat så som banderoller eller rollups krävs minst 72 dpi. Lägre upplösning ger sämre resultat vid tryck.

Leverera alla bilder och original i CMYK eller ange en specifik PMS/Pantone. Rekommenderad profil: PSO coated v3 gäller för storformat och glättat papper medan PSO uncoated v3 (Fogra 52) rekommenderas för obestruket papper. Filer med fel färginställning konverteras automatiskt till CMYK.

CMYK:

 • Svart färg i tryckfiler ställs in enligt CMYK-värde: C:0, M:0, Y:0, K:100 för text och mindre objekt. Svarta plattor/svart bakgrund ställs in enligt CMYK-värde: C:100, M:100, Y:100, K:100. Färger som används vid återgivning i skärmar kan skilja sig från resultatet i tryck

PMS/Pantone:

 • PMS/Pantone anges enligt färgskala för respektive materialyta. För storformat så som Banderoller, Vepor, Backdrops, Beachflags och Rollups gäller Coated-skalan (C). För obestruket papper så som kuvert gäller Uncoated-skalan (U). Exakt övernsstämmelse med PMS-FÄRG kan ej garanteras.

I de fall ditt original har utfallande bilder rekommenderas ett minsta utfall på 2mm.

Filer som ej uppfyller ovanstående grafiska riktlinjer konverteras till tryckbart filformat (Jpg eller Tiff).


Läs noga igenom bifogade korrektur, kontrollera eventuella text, priser etc.

JM Print Sverige AB ansvarar inte för fel som ej påpekats av köparen. Återkom med eventuella ändringar eller ett godkännande av din korrektur. Om inget annat anges så anses ordern godkänd 7 dagar efter att korrektur skickats till kund. Kvalitets kontroll innebär att vi granska din fil och om vi ser att filen är för låg upplösning eller att passingen i designen är fel så påpekar vi detta för dig. Vill du sedan rätta till felen så debiterar vi 100 kr / påbörjad 15 min.

Vid godkänd offert skickas fakturan automatiskt ut till kund efter 14 arbetsdagar från order datum om kund är försenad med tex: korrektur, material etc.
Loggor och design som JM Print Sverige AB designat ägs av JM Print Sverige AB och får inte användas av andra företag/privat till försäljning eller distribution utan JM Print Sverige AB vetskap och skriftiligt medgivande.

För att köpa loss rättigheterna för er design kontakta oss så berättar vi mer.

Motiv, bilder, filer etc som köparen skickar in kan vara skyddade av upphovsrättslagen och därav går ansvaret över till köparen/insändaren.

JM Print Sverige AB avsätter sig ansvaret för insända filer som kan vara skyddade av upphovsrättslagen, ansvaret ligger hos köparen/insändaren.

Vid frågor angående korrektur, kontakta oss via telefon eller e-post.


Köpvillkor

Dessa leveransbestämmelser är, såvida inte annat skriftligen avtalats, tillämpliga och anses accepterade av köparen. Vi förbehåller oss rätten att utan förvarning ändra våra villkor.

Betalning med Payson. Betalning sker enkelt och säkert med Payson. Även om du inte har ett PaysonKonto sedan tidigare kan du snabbt göra transaktionen via Payson. Payson samarbetar med VISA, MasterCard samt alla svenska banker som erbjuder direktbetalningar, Swedbank, Handelsbanken, SEB, Nordea och Danske Bank. Payson håller höga säkerhetskrav och är PCI-certifierade av Trustwave som är en internationell organisation för säker e-handel. All trafik krypteras genom SSL 128 bitar och alla kortöverföringar bygger på bankernas så kallade 3D-secure teknik. Payson startade 2004 i Sverige och flera miljoner personer har använt Payson som är en välkänd betallösning på internet. Läs mer om Payson här: www.payson.se
 

Samtliga priser på vår webbplats är dagsaktuella priser. Observera att priser visas som exklusive moms (25%) och exklusive frakt, priser på JM Shop är inklusive moms. Prisjusteringar kan ske när som helst utan föravisering. JM Print Sverige AB säljer endast till personer och företag som kan betala med via faktura, förskottsbetaling, swish, kontant och Klarna.

Våra produkter levereras med de garantier som tillverkare eller leverantörer erbjuder oss. Du kan som kund inte åberopa någon ytterligare produktgaranti från JM Print Sverige AB. Garantin är även personlig vilket innebär att du som köpt en produkt i andra hand inte kan få produkten reparerad hos oss.

Du har alltid rätt att packa upp varorna och kontrollera funktion och finish.

Privatpersoner har enligt konsumentköplagen tre (3) års reklamationsrätt oavsett vilken garantitid som gäller på en vara.
Reklamation skall göras inom skälig tid från det att felet upptäckts. Fel på produkt som anmärkes på ska ha uppkommit före eller vid leveranstillfället. För fel som uppstår efter leverans kan inte JM Print Sverige AB hållas skyldig om fel uppstår till följd av kunds oaktsamhet eller ovarsam hantering som ej är förenlig med produktens utformande eller förväntade användning. Reklamation ska skickas in skriftligt till JM Print Sverige AB via post:

 

En skriftlig reklamation ska innehålla kundnummer, ordernummer samt orsak till reklamation, och om produktskador upptäckts, dokumentation på dessa skador.

Vid godkänd reklamation ersätts kund för eventuella retur- och fraktkostnader inom 2 månader från godkänd reklamation.

 

Om en vara skadas eller kommer bort under transporten från JM Print Sverige AB på väg till kund ska JM Print Sverige AB ses som ansvarig. Om en vara skadas eller kommer bort om kund på eget initiativ återsänder den ska kund som är avsändare ses ansvarig för godset. JM Print Sverige AB rekommenderar därför att alla försändelser packas noga i originalförpackning eller likvärdigt emballage. Returförsändelser bör skickas som spårbar sändning.

Vissa artiklar har ingen retur eller ångerätt.
Om du som kund upptäcker att en försändelse är synligt transportskadad bör detta reklameras omdelbart till paketombudet. Om du vid uppackning upptäcker att innehållet är skadat, hör av dig snarast möjligt till info@jmprint.se. Returer skickas till JM Print Sverige AB via post:

 • JM Print Sverige AB
 • Mästargatan 10, 781 71 Borlänge

 

Du som konsument/köpare betalar eventuella returkostnader i de fall du som konsument utnyttjar eventuell ångerrätt.

Ångerrätt går ej att utnytja på produkter som är personligt tillverkade som JM Print inte kan sälja vidare.

JM Print Sverige AB betalar eventuella returkostnader för retur av reklamerad produkt efter godkänd reklamation.
 

JM Print Sverige AB kan inte hållas ansvarigt för förseningar eller brister i fullgörandet av våra åtaganden enligt dessa bestämmelser, om förseningen eller bristen i fullgörandet orsakas av en händelse utanför vår kontroll. Denna bestämmelse påverkar inte dina lagstadgade rättigheter.

JM Print Sverige AB är skyldig att enligt villkoren nedan och med den skyndsamhet omständigheterna kräver på egen bekostnad avhjälpa fel i produkten som består i att den inte uppfyller avtalad specifikation eller vad som följer av lag.

JM Print Sverige AB ansvar omfattar inte fel som är utan betydelse för produktens avsedda användning och som inte innebär olägenhet för kunden.
JM Print Sverige AB ansvar omfattar inte:

 1. fel förorsakade genom kundens användning av produkterna med annan utrustning eller andra tillbehör på ett sätt som påverkar dess funktion;
 2. fel förorsakade genom av kunden företagna ändringar eller ingrepp i produkterna som inte sker i enlighet med JM Print Sverige AB instruktioner;
 3. fel förorsakade genom kundens användning av produkterna på ett annat sätt än som framgår av användardokumentationen eller genom försummelse av kunden, dennes personal eller tredje man eller genom andra omständigheter utom JM Print Sverige AB kontroll;

Skulle skadeståndsansvar eller ersättningsskyldighet uppstå för JM Print Sverige AB enligt förevarande allmänna villkor skall, såvida inte uppsåt eller grov vårdslöshet föreligger, ansvaret vara begränsat till ett sammanlagt belopp motsvarande köpeskillingen för den eller de produkter varpå skadeståndsskyldigheten grundar sig.

JM Print Sverige AB ansvar omfattar endast direkta förluster. JM Print Sverige AB ansvar omfattar således inte indirekta förluster, såsom förlust i näringsverksamhet, och ej heller skador som JM Print Sverige AB inte skäligen kunde förväntas ha räknat med vid avtalets träffande och vars följder han inte heller skäligen kunde ha undvikit eller övervunnit.
Skulle JM Print Sverige AB vara förhindrad att leverera eller företa omleverans alternativt om en sådan leveransplikt blir orimligt betungande som följd av arbetskonflikt eller andra omständigheter som parterna inte kan råda över så som brand, krig, mobilisering eller oväntade militära inkallningar av motsvarande proportioner, rekvisitioner, beslag, valutarestriktioner, uppror och upplopp, transporthinder, varubrist, brist på bränsle, samt förseningar av leveranser från underleverantörer eller producenter som följd av liknande omständigheter som tas upp i denna punkt, är JM Print Sverige AB fri från allt ansvar med undantag av reklamationer och kreditering av saknade produkter.

Vi har som ordinarie 15 dagars betalningsvilkor på våra fakturor önskar man längre betalningsvilkor så kontaktar man JM Print Sverige AB. Vi på JM Print Sverige AB använder oss av faktureringstjänst från Fortknox. Vi tar ut en administrationsavgift på 50 kr. Vi kan komma att göra en kreditprövning i annat fall gäller förskottsbetalning. Vid försenad betalning vid fakturaköp gäller de villkor som ställs av Fortknox i samband med fakturaköp. Om betalningen uteblir tillkommer en dröjsmålsränta om 7.50 % i enlighet med Fortknox villkor. Villkoren för fakturaköp går att läsa i sin helhet på www.fortknox.se eller genom att du kontaktar oss på JM Print Sverige AB.

När du gör en beställning för att köpa en produkt från webbplatsen skickar vi dig en orderbekräftelse via e-post. Detta e-postmeddelande bekräftar att vi mottagit din beställning och innehåller all information om beställningen. Din beställning utgör en uppmaning till oss om att du vill köpa en viss produkt. Köpet godkänns av oss när vi skickar produkten till dig. När du gör en beställning anhåller du om att ingå ett avtal med JM Print Sverige AB. JM Print Sverige AB äger produkten till dess att du har betalat den till fullo och JM Print Sverige AB har mottagit betalningen.

JM Print Sverige AB förbehåller sig rätten att kvarhålla en beställning för att säkerhetskontrollera försändelsen. JM Print Sverige AB instämmer med sådana domstolars exklusiva jurisdiktion.

Orginalfiler måste levereras enligt grafiska riktlinjer från JM Print Sverige AB. Om de angivna riktlinjerna ej följs kan JM Print Sverige AB inte hållas ansvarig för slutresultat av den beställda produkten. JM Print Sverige AB förbehåller sig rätten att använda tryckt material som referenser om inte annat uttryckligen önskas från kunden.

Vid produktframställning kan avvikelser i färg och format förekomma pga exempelvis bildskärmskalibrering. Vid dessa tillfällen kan reklamationsrätten ej tillämpas.

Leveransdagen är den dag då du som kund får din beställda vara levererad. Risken för produkten övergår till kunden vid mottagande av produkten. I de fall kunden väljer att inte lösa ut beställd försändelse debiteras kunden kostnad för motsvarande frakt (tur och retur), postförskottsavgift samt hanteringsavgift på 250 kronor. Om en produkt/försändelse skadats i transporten rekommenderar vi dig att snarast anmäla skadan till JM Print Sverige AB via e-post.

Retur av paket förvarars hos JM Print Sverige AB i 14 dagar efter retur dagen, där efter kasseras varan om inte kund valt att hämta varan om beställare ej uppmanat att skicka pm produkten samt betalat fraktkostnaderna för retur och leverans av paketet.

Leveranstiden räknas från det datum då en godkänd tryck fil har godkänts från köparen via mejl eller i annat fall automatskt godkänd 7 arbetsdagar efter inskckad tryck fil. Leveranstiden är alltså den tid som ligger mellan godkänd tryck fil och att du som konsumet får din vara.

JM Print Sverige AB följer Allmänna reklamationsnämndens rekommendationer i en eventuell tvist gällande reklamationer.

Vi förbehåller oss rätten för tryckfel, fel i information, samt fel i specifikation, på samtliga produkter i vårt sortiment förekommande artiklar och tjänster. All bildinformation på våra sidor skall ses som illustrationer, och vi kan ej heller garantera att bild återger varans exakta utseende samt beskaffenhet. JM Print Sverige AB förbehåller sig rätten att ändra priser i våra artiklar och utbud.

Ikraftträdandedatum: 2019-09-29